TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG EDUKIDS

Tầm nhìn

  Tạo dựng môi trường kỹ năng lớn nhất cho trẻ em tại Việt Nam góp phần giúp thế hệ trẻ tự tin khẳng định tài năng, sống tự lập, sống có trách nhiệm, biết yêu thương và trân trọng những giá trị của cuộc sống.

Sứ mệnh

Giáo dục, đào tạo trang bị cho trẻ nhỏ những Giá trị thực tế, kỹ năng sống quan trọng qua những bài học trải nghiệm nhằm giúp trẻ:

– Phát triển tài năng

– Nâng cao nhân cách bản thân

– Tạo lập 5 T:  Tự tin, tự giác, tự trọng, Tự lập và tự bảo vệ

– Biết Yêu thương, Chia sẻ và Sống có Trách nhiệm

 Giá trị cốt lõi:

–  Tốc độTrải nghiệm
–  Chân thành- Yêu thương
–  Hạnh phúc- Phụng sự

Kim chỉ nam:

– Luôn coi sự hài long của khách hang là trên hết.

– Không bao giờ hài long với kết quả đạt được.

– Luôn là người tiên phong

Slogan:

Gieo hạt giống- Nảy mầm xanh

Logo